top of page

Regulamin

Prywatnej Szkoły Języka Angielskiego ‘EUROLINGUA’ w Sosnowcu

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. PRYWATNA SZKOŁA JĘZYKA ANGIELSKIEGO EUROLINGUA jest niepubliczną placówką oświatową, działającą od 1992 roku na podstawie :
        - Zaświadczenia Prezydenta Miasta Sosnowca o wpisie do ewidencji placówek niepublicznych
        - Zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej
        - Statutu placówki
2. Regulamin określa zasady organizacji i funkcjonowania placówki zwanej dalej Szkołą.
3. Przedmiotem działalności Szkoły jest kształcenie w zakresie nauki języków obcych.
4. Szkoła zobowiązuje się do świadczenia najwyższej jakości usług edukacyjnych poprzez :
        - terminowe i rzetelne przeprowadzanie zajęć
        - profesjonalną realizację programu nauczania przez lektorów-filologów pod nadzorem Dyrektora Szkoły (metodyka).
        - wykorzystanie najnowocześniejszych rozwiązań metodycznych i technologicznych
        - zapewnienie odpowiednich warunków lokalowych.

II.ORGANIZACJA ZAJĘĆ

1. Szkoła prowadzi kursy językowe dla dzieci, młodzieży i dorosłych na wszystkich poziomach zaawansowania.
2. Nauka przebiega zgodnie z kalendarzem Ministerstwa Edukacji (zajęcia nie odbywają się w święta, dni ustawowo wolne od pracy i inne wynikają)ce z rozporządzenia MEN – nie podlegają odpracowaniu).
3. Jeden rok szkolny (10 miesięcy) stanowi jeden kurs i jeden poziom zaawansowania ustalony przez Szkołę przy uwzględnieniu Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego / (CEF).
4. Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu po 60 minut, z wyjątkiem grup, dla których długość zajęć ustala Dyrektor Szkoły odrębnym postanowieniem. 5. W szczególnych przypadkach, uniemożliwiających przeprowadzenie zajęć według ustalonego planu lekcji, Szkoła zobowiązuje się do zapewnienia zastępstwa lub wyznaczenia zajęć w innym terminie.

6. Szkoła ma prawo do zmiany rozkładu zajęć lub/oraz zmiany lektora w ciągu roku szkolnego.
7. Zajęcia odbywają się w grupach 7-12 osobowych z wyjątkiem grup, dla których liczebność ustala Dyrektor w porozumieniu ze słuchaczami grupy. Grupy formowane są według wieku słuchaczy i stopnia zaawansowania w nauce języka.

8. Szkoła zastrzega sobie prawo do łączenia lub likwidacji grup w czasie roku szkolnego.
9. Dyrektor Szkoły ma prawo do przenoszenia słuchaczy z grupy do grupy lub/i skreślenia z listy słuchaczy w następujących przypadkach :

        - słuchacz znacząco odbiega poziomem zaawansowania od grupy
        - słuchacz uniemożliwia prowadzenie zajęć poprzez rażąco nieodpowiednie zachowanie
        - słuchacz zalega z opłatą czesnego.

III. REKRUTACJA

1. Rezerwacje miejsc na następny rok szkolny zaczynają się w lutym. Zgłoszenia przyjmowane są w sekretariacie Szkoły, telefonicznie lub elektronicznie.
2. Przy zapisie słuchacz lub Rodzic/Opiekun wypełnia i podpisuje Kartę Rejestracyjną.

3. Słuchacze przyjmowani są według kolejności zgłoszeń.
4. Uczniowie początkujący przyjmowani są do grup zgodnie z wiekiem.
5. Osoby, które wcześniej uczyły się języka przyjmowane są na podstawie bezpłatnego egzaminu wstępnego składającego się z testu poziomującego oraz rozmowy kwalifikacyjnej. Dzieci w wieku szkoły podstawowej zapraszane są tylko na rozmowę kwalifikacyjną. Egzamin wstępny przeprowadza się w celu zakwalifikowania słuchacza do odpowiedniej grupy.
6. Gotowy terminarz zajęć na kolejny rok szkolny jest dostępny dla uczniów w drugiej połowie sierpnia.

IV. NAUKA

1. Szkoła zobowiązana jest do pełnej realizacji planowanego programu nauczania.
2. Słuchacze zobowiązani są do regularnego uczestniczenia w zajęciach, systematycznej nauki i przystąpienia do egzaminów końcowych.

3. Celem zdiagnozowania postępów w nauce Szkoła przeprowadza : - egzaminy wstępne (test i rozmowa kwalifikacyjna)

- regularne testy sprawdzające
- egzaminy końcowe (pisemny i ustny)
- egzaminy poprawkowe
- próbne egzaminy zewnętrzne
4. Warunkiem przystąpienia do egzaminów końcowych jest zaliczenie wszystkich testów śródrocznych oraz terminowe wpłaty czesnego
. Zdanie egzaminów końcowych upoważnia słuchacza do kontynuacji nauki w Szkole na wyższym poziomie zaawansowania.
5. W uzasadnionych przypadkach Słuchaczom przysługuje prawo do bezpłatnych konsultacji z lektorem /po wcześniejszym uzgodnieniu terminu/ lub uczestnictwa w zajęciach innej grupy. Konsultacje (1h) przysługują w przypadku nieobecności Słuchacza na co najmniej czterech następujących po sobie zajęciach. Warunkiem przyznania konsultacji jest terminowe dokonanie opłat za naukę.
6. Szkoła informuje Rodziców/Opiekunów o postępach w nauce poprzez Dziennik Internetowy.
7. Na zakończenie roku szkolnego słuchacze otrzymują Zaświadczenie o ukończeniu kursu. Warunkiem otrzymania Zaświadczenia jest zdanie egzaminów końcowych oraz terminowe wpłaty czesnego.

V. OPŁATA ZA NAUKĘ

1. Opłata za jeden kurs jest opłatą za cały rok szkolny (10 miesięcy nauki, IX- VI).
2. Płatności za kurs można dokonywać :
        - jednorazowo za cały rok szkolny (10 miesięcy)

        - jednorazowo za jeden semestr (5 miesięcy)
        - w jednakowych nieoprocentowanych ratach miesięcznych (1/10 opłaty rocznej).
3. Słuchacze mają prawo do skorzystania z następujących zniżek :
        - 10% rabatu przy jednorazowej opłacie rocznej
        - 5% rabatu przy jednorazowej opłacie semestralnej
        - 5% rabatu dla każdego członka najbliższej rodziny
        - rabat z tytułu wyjazdu na Zieloną Szkołę, proporcjonalnie do długości pobytu (na podstawie zaświadczenia ze szkoły), przyznawany jednorazowo w całym cyklu nauki
(Słuchacz może skorzystać z rabatu tylko raz). Ze względu na udzielony rabat z tytułu Zielonej Szkoły, Słuchaczowi nie przysługują konsultacje.
4. Rabaty nie sumują się i przysługują wyłącznie przy terminowych wpłatach.

5. Cena kursu nie obejmuje kosztów podręczników.

6. Opłata czesnego jest stała bez względu na ilość lekcji w miesiącu kalendarzowym.
7. Wpłat dokonuje się do 10 –go każdego miesiąca, przelewem lub gotówką/ kartą w sekretariacie Szkoły.
8. Nauka może być kontynuowana tylko pod warunkiem terminowego dokonania opłaty. Niedotrzymanie terminu płatności powoduje skreślenie z listy słuchaczy.
9. Prawo do dodatkowych konsultacji z lektorem przysługuje tylko pod warunkiem terminowej opłaty za kursących słuchacza opłat.
11. Egzaminy w sesji poprawkowej podlegają dodatkowej opłacie.
12. Słuchacz rozpoczynający kurs do dnia 15-tego każdego miesiąca zobowiązany jest do opłaty za cały bieżący miesiąc, słuchacz rozpoczynający kurs po 15-tym dniu miesiąca płaci połowę bieżącej opłaty miesięcznej.
13. Słuchacze mają prawo do rezygnacji z kursu z zachowaniem 1- miesięcznego okresu wypowiedzenia (na piśmie).
14. Słuchacze otrzymują pokwitowania wpłat (KP lub Faktura).
15. Szkoła nie pobiera opłat czesnego w miesiącach wakacyjnych (VII, VIII). 16. Szkoła gwarantuje niezmienność ceny kursu w ciągu całego roku szkolnego. Aktualną wysokość opłat określa bieżąca oferta.

VI. ZASADY ORGANIZACYJNO-SPOŁECZNE

1. Budynek Szkoły jest obiektem monitorowanym i chronionym .
2. Szkoła zapewnia słuchaczom bezpieczeństwo w czasie trwania zajęć.
3. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo słuchaczy w drodze do Szkoły oraz w czasie powrotu z zajęć jak również w przypadku nieobecności słuchacza na planowanych zajęciach.
4. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy osobiste pozostawione bez nadzoru.
5. Rodzice/Opiekunowie zobowiązani są do regularnego monitorowania informacji o dziecku w Dzienniku Internetowym oraz poinformowania Szkoły o ewentualnych nieobecnościach bądź rezygnacji z kursu.
6. Kawiarenka, biblioteka, ogród szkolny oraz sieć komputerowa przeznaczone są wyłącznie dla słuchaczy Szkoły i ich Rodziców/Opiekunów.
7. Zabrania się palenia papierosów, spożywania alkoholu oraz zażywania środków odurzających na terenie budynku Szkoły oraz w bezpośrednim jego sąsiedztwie.

8. Funkcjonowanie Szkoły oceniane jest przez Słuchaczy w corocznych, anonimowych ankietach sondażowych.
9. Wraz ze złożeniem podpisów na Karcie Rejestracyjnej niniejszy Regulamin kształtuje treść stosunku prawnego (wzajemnych praw i obowiązków) pomiędzy słuchaczem (lub jego Opiekunem prawnym) a Szkołą. W przypadku słuchaczy kontynuujących naukę w Szkole, zapisanie się na kolejny kurs oraz uczestnictwo w zajęciach jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu.
10. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowane przepisy Kodeksu Cywilnego.

bottom of page